Course

We offer you a brighter future.

Home Course
નોધ : ધોરણ. ૧ થી જ કમ્પ્યૂટર અને અંગ્રેજી નું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
PH

About PH

ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, સામાન્ય જ્ઞાન

About LKG

ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

LKG
HKG

About HKG

ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

About 1

કલરવ , ગણિત, હિન્દી , અંગ્રેજી , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

1
2

About 2

કલ્લોલ (ગુજરાતી, પર્યાવરણ ) , ગણિત , અંગ્રેજી , હિન્દી , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

About 3

આસપાસ (પર્યાવરણ) , કલશોર( ગુજરાતી ) , અંગ્રેજી , હિન્દી , ગણિત , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

3
4

About 4

કુહૂ ( ગુજરાતી ) , અંગ્રેજી, હિન્દી , ગણિત, આસપાસ , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન , ચિત્ર

About 5

કેકારવ( ગુજરાતી ) , અંગ્રેજી , હિન્દી , ગણિત , પર્યાવરણ ( આસપાસ ) , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્ર

5
6

About 6

ગુજરાતી , હિન્દી , અંગ્રેજી , સંસ્કૃત , ગણિત , સામાજિક વિજ્ઞાન , વિજ્ઞાન , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન , ચિત્ર

About 7

ગુજરાતી , હિન્દી , અંગ્રેજી , સંસ્કૃત , ગણિત , સામાજિક વિજ્ઞાન , વિજ્ઞાન , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન , ચિત્ર

7
8

About 8

ગુજરાતી , હિન્દી , અંગ્રેજી , સંસ્કૃત , ગણિત , સામાજિક વિજ્ઞાન , વિજ્ઞાન , કમ્પ્યૂટર , સામાન્ય જ્ઞાન , ચિત્ર